Linda Roijmans 
Ketogene Voeding en Leefstijlcoach 

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

 

Geïnteresseerd geraakt?  Neem contact op voor aanvullende informatie. 


Linda Roijmans
De Vurste Putten 16
5529 AD Casteren
Email:  lindaroijmans@outlook.com

  • Telefoon: 06-29284512
  • Website: www.lindaroijmans.com
  • KVK-nummer: 87411393
  • BTW-nummer: NL004411235B88 
  • IBAN: NL 97 KNAB 0516 2805 62
  • BGN lidnummer: 6134


  


Algemene Voorwaarden Linda Roijmans

 

Artikel 1        Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Linda Roijmans, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Cliënt waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2        Werkdagen, annulering, verplaatsing en omzetting consulten.
2.1. De werkdagen van de praktijk zijn woensdag, donderdag, zaterdag.
2.2. Indien een consult niet eerder dan binnen twee werkdagen voordat het consult zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin de gehele consultprijs van het geannuleerde of verplaatste consult in rekening gebracht.
Artikel 3. Traject
3.1. Een traject bestaat uit meerdere consulten voor een voorafgaand afgesproken bedrag. Duur van het traject wordt gezamenlijk door Cliënt en Gebruiker overeen gekomen. Als begindatum / aanvangsdatum geldt de factuurdatum. Indien Cliënt besluit eerder te stoppen met het traject, vervalt het eventuele openstaande saldo, restitutie is niet mogelijk.
3.2. Voor elke boeking van een consult uit het traject zijn de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in Artikel 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3.3. Indien Cliënt overgaat tot annulering van het traject, nadat Cliënt reeds één of meer consulten heeft afgenomen, is restitutie van het openstaand saldo niet mogelijk.
Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
4.1. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Cliënt niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
6.1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.2. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.3. Indien de ontbinding aan Cliënt toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Artikel 7 Overmacht
7.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
7.3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 8 Betaling
8.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
Artikel 9 Aansprakelijkheid  

 

 

9.1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens..3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 9.4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.6  Consulten garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze en / of medische en / of psychiatrische hulpverlening.
Artikel 10 Geheimhouding
10.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van cliënt worden zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.
Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
11.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
11.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.